Nieuwsbrief | april 2013

Eerste subsidies regionale mobiliteitscentra toegekend

De eerste drie subsidieaanvragen voor het opzetten van regionale mobiliteitscentra zijn eind maart beoordeeld én gehonoreerd. Het gaat om twee aanvragen uit Twente en een uit Noord-Limburg.
De subsidie van 50.000 euro is bestemd voor schoolbesturen die samenwerken om de mobiliteit regionaal te stimuleren. Het Arbeidsmarktplatform PO bereidt voor geïnteresseerde schoolbestuurders een informatiebijeenkomst voor over mobiliteitscentra en wat daarbij komt kijken. Hebt u tips voor mogelijke onderwerpen?

Lees meer >

Eerste subsidies regionale mobiliteitscentra toegekend

Facebook Twitter

Veel animo voor subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Eenentwintig schoolbesturen hebben een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling duurzame inzetbaarheid. De aanvragen richten zich op verschillende thema's, zoals mobiliteit, vitaliteit, werkdruk en de gesprekkencyclus. Op 23 april is de startbijeenkomst voor alle aanvragers.

Lees meer >

Facebook Twitter

Hij-instromers: drie kwart kandidaten voldoet aan criteria

'Het basisonderwijs heeft mij altijd zeer aangesproken maar ik had te veel keuzemogelijkheden. Nu sta ik op een punt in mijn leven waarop ik hier toch nog voor zou kunnen kiezen.' Dat zegt een van de tot nu toe 70 kandidaten die zich hebben aangemeld als 'hij-instromer'. 55 van hen voldoen aan de criteria. Zij zijn opgenomen in het kandidatenbestand. Schoolbesturen die in zee willen gaan met een hij-instromer kunnen gebruik maken van de subsidieregelingen.
Hebt u interesse? Kijk dan op www.hij-instromers.nl.

Hij-instromers

Facebook Twitter

Opleiden in de School: Meesters en Masters

Groepen studenten voeren onderzoek uit dat bijdraagt aan de schoolontwikkeling. De binding tussen studenten en scholen is versterkt en voor beginnende leraren zijn inductieprogramma's ontwikkeld. Dit zijn enkele resultaten van het project 'opleiden in de school' in Flevoland. Met behulp van arbeidsmarktmiddelen van het Arbeidsmarktplatform PO hebben de schoolbesturen SKOFV, PCPO Lelystad en St. SchOOL en de lerarenopleiding van de Pabo Windesheim Flevoland binnen de regio Lelystad een samenwerkingsverband opgericht.

Lees meer >

Opleiden in de School: Meesters en Masters

Facebook Twitter

'Peer review' in de praktijk

Op scholen die 'peer review' toepassen, staan docenten zelfverzekerder voor de klas. Ze zijn zich bewuster van de opbrengsten van hun eigen onderwijs en dat bevordert de kwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys, in opdracht van het ministerie van OCW, naar het gebruik van peer review door leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer >

Facebook Twitter

Leergang strategische personeelsplanning

Hoewel in de personeelsvoorziening veel zaken op de langere termijn onzeker zijn, is niet alles per definitie onvoorspelbaar. Strategische personeelsplanning stelt u in staat om tijdig gerichte maatregelen voor instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in gang te zetten. Door op strategisch niveau naar de personeelsvoorziening te kijken, kunt u bepalen:
• wat over vijf jaar de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte is;
• hoe de personeelsomvang zich in die vijf jaar ontwikkelt;
• welke interventies noodzakelijk zijn om eventuele discrepanties op te heffen.
De (kostenloze) leergang Strategische personeelsplanning van het Arbeidsmarktplatform PO voorziet daarin.

Lees meer >

Leergang strategische personeelsplanning

Facebook Twitter


Nieuws uit de sector


Aanvraag lerarenbeurs mogelijk tot 15 mei

Van 1 april tot en met 15 mei kunnen bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo een Lerarenbeurs aanvragen. Dit jaar kunnen voor het eerst ook ambulant begeleiders in aanmerking komen voor deze beurs en zijn de toelatingseisen voor invalkrachten verruimd.

Lees meer >

Facebook Twitter

Resultaten actieplan LeerKracht

In 2007 is het actieplan LeerKracht gelanceerd, waarmee het ministerie van OCW door middel van een structurele verbetering van de beroepspositie van leraren wil zorgen voor voldoende en goed opgeleide leraren. Hiervoor zijn diverse maatregelen ingezet, zoals een betere beloning en carrièreperspectief, een sterkere beroepsorganisatie en een betere kwaliteit van lerarenopleidingen. Onlangs is een beleidsdoorlichting van het actieplan verschenen waaruit blijkt dat op elk van de actielijnen belangrijke resultaten zijn geboekt.

Lees meer >

Resultaten actieplan LeerKracht

Facebook Twitter

Nieuwe regeling personele bekostiging beschikbaar

De nieuwe regeling personele bekostiging PO voor het schooljaar 2013-2014 is onlangs ondertekend door de minister. De PO-raad heeft een korte toelichting op de regeling gepubliceerd, waarin zowel investeringen als bezuinigingen per 1 augustus 2013 zijn verwerkt.

Lees meer >

Facebook Twitter

De echte jongensfilm opent onderwijsweek 2013

Op maandag 30 september opent de Onderwijsweek 2013 in Almere met de Echte Jongensfilm. Kunnen jongens nog wel opgroeien tot echte jongens? Op die vraag wil documentairemaakster Katinka de Maar het antwoord vinden. Als ex-leerkracht en moeder van een puberzoon viel het haar op dat jongensgedrag niet altijd begrepen wordt. De film, met aansluitend een discussie, is tijdens de Onderwijsweek te zien in verschillende zalen in Nederland.

Lees meer en meld u aan >

Jongensfilm

Facebook Twitter


Agenda


Regionale bijeenkomst vernieuwd reglement Participatiefonds

In 2013 voert het Participatiefonds een aantal belangrijke veranderingen door. De opzet van het reglement voor het indienen van vergoedingsverzoeken wijzigt en het is mogelijk om vanaf medio mei 2013 in te loggen op de website van het Participatiefonds om ze in te voeren. Het Participatiefonds organiseert op 25 april een regionale bijeenkomst in Utrecht waar het vernieuwde reglement en de nieuwe tool om vergoedingsverzoeken in te dienen uitgebreid worden toegelicht.

Lees meer en meld u aan >

Regionale bijeenkomst

Facebook Twitter

footer