Nieuwsbrief | februari 2013

Verbindingen gelegd en kennis gedeeld op regiobijeenkomsten

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs daalt. Scholen staan daarnaast voor de uitdaging op korte termijn passend onderwijs in te voeren. Het Arbeidsmarktplatform PO helpt de sector een visie te ontwikkelen en te professionaliseren. De behoefte uit het veld staat bij alle activiteiten centraal. Tijdens drie regionale bijeenkomsten, in Zwolle, Den Haag en Eindhoven, wisselden bestuurders, schoolleiders, pabo's, regiobestuurders bonden, HRM'ers en medezeggenschapsleden van gedachten.

Lees het verslag, met een samenvatting van de presentaties, terugkoppeling van de belangrijkste uitkomsten en een overzicht van hoe het platform u van dienst kan zijn. >

afbeelding regiobijeenkomst

Facebook Twitter More...

Meeste leraren willen in een gemengd team werken

Hoewel vaak wordt verondersteld dat de feminisering in het primair onderwijs nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van jongens, blijkt hiervoor nauwelijks empirisch bewijs te zijn. Wel geven de meeste leraren er de voorkeur aan om in een team te werken waarin zowel mannen als vrouwen werken. Zij geven aan het leuker te vinden om in een gemengd team te werken, de sfeer beter te vinden en beter te functioneren in een gemengd team. Dat staat in de notitie 'Feminisering van het primair onderwijs', die het CAOP heeft opgesteld.

Lees meer >

Facebook Twitter More...

Meer subsidie voor hij-instromers

Per 1 januari 2013 is een hoger subsidiebedrag beschikbaar om meer mannen voor de klas te krijgen. Door een combinatie van twee regelingen gaat het nu in totaal om 26.000 euro per hij-instromer. Daarnaast heeft het Arbeidsmarktplatform PO in februari een nieuw portaal gelanceerd met potentiële kandidaten waaruit u desgewenst kunt putten: www.hij-instromers.nl.

Lees meer >

afbeelding zij instromers

Facebook Twitter More...

Sterkte voor de toekomst: een impuls aan duurzame inzetbaarheid

Bestuur, schoolleiders en personeel kunnen de inzetbaarheid, het werkvermogen en de productiviteit van medewerkers bevorderen door duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten.
Het Arbeidsmarktplatform PO biedt subsidie wanneer u een aanpak van duurzame inzetbaarheid ontwikkelt die is toegesneden op uw uitgangssituatie en behoeftes. Tot 1 april kunt u hiervoor een projectidee indienen. Op 23 april vindt voor de indieners een startbijeenkomst plaats; daarna worden de subsidies toegekend.

Lees meer >

Facebook Twitter More...

Europees gesubsidieerde studiebezoeken

Hoe worden leraren in andere landen opgeleid? En hoe gaan leraren daar om met kinderen met een taalachterstand? Bent u geïnteresseerd in hoe andere Europese landen omgaan met specifieke aspecten van hun onderwijsbeleid? Het Arbeidsmarktplatform PO attendeert u graag op de mogelijkheid om deel te nemen aan een gesubsidieerd studiebezoek in Europa. U kunt vanaf nu tot en met 28 maart een aanvraag indienen voor de eerste ronde bezoeken.

Lees meer>

afbeelding Europees gesubsidieerde studiebezoeken

Facebook Twitter More...

Stimuleringsregeling om (academische) pabo-afgestudeerden te binden

Om scholen in staat te stellen pas afgestudeerden van de (academische) pabo aan zich te binden, biedt het Arbeidsmarktplatform PO een stimuleringsregeling aan. U kunt vanaf nu tot en met 15 mei aanvragen indienen voor het schooljaar 2013/2014.

Lees meer >

afbeelding stimuleringsregeling

Facebook Twitter More...

Achterhoek 'In beweging': PON krijgt financiële ondersteuning

Het regionaal samenwerkingsverband Personeelscluster Oost-Nederland (PON) vangt in het schooljaar 2012-2013 ongeveer 80 fte's op die door daling van de werkgelegenheid boventallig zouden worden. Dat is een van de resultaten van het project 'In beweging'. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft aan dat project op 5 februari subsidie toegekend.
PON, een vereniging van 27 besturen, past een nieuwe vorm van samenwerken toe om de vrijwillige mobiliteit te stimuleren, actief werkgelegenheidsbeleid te voeren en, ondanks daling van het aantal leerlingen, gedwongen ontslagen te voorkomen. Daarvoor heeft PON onder meer een mobiliteitscentrum opgezet. In een later stadium komt informatie over aanpak en resultaten beschikbaar voor de sector.


Agenda


Rondetafelbijeenkomsten professionele ruimte

Twee rondetafelbijeenkomsten, een voor schoolleiders en een voor leraren, vormen het vervolg op een aantal bijeenkomsten op scholen over professionele ruimte. Door deel te nemen werkt u mee aan de ontwikkeling van een set hulpmiddelen, instrumenten en faciliteiten waarmee u en uw collega's aan de slag kunnen om professionele ruimte in het po te versterken.  Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Kom dan naar de bijeenkomst voor schoolleiders op 20 maart  en breng de bijeenkomst voor leraren op 27 maart onder de aandacht in uw organisatie of team.

Rondetafelbijeenkomst voor schoolleiders >
Rondetafelbijeenkomst voor leraren >

afbeelding tondetafelbijeenkomst

footer