Nieuwsbrief | maart 2013

Sterkte voor de toekomst: impuls aan duurzame inzetbaarheid

Bestuur, schoolleiders en personeel kunnen de inzetbaarheid, het werkvermogen en de productiviteit van medewerkers bevorderen door duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten. Het Arbeidsmarktplatform PO biedt subsidie wanneer u een aanpak van duurzame inzetbaarheid ontwikkelt die is toegesneden op uw uitgangssituatie en behoeftes. Tot 1 april kunt u hiervoor een projectidee indienen. Op 23 april vindt voor de indieners een startbijeenkomst plaats; daarna worden de subsidies toegekend.

Lees meer >

impuls aan duurzame inzetbaarheid

Facebook Twitter More...

Passend onderwijs en mobiliteit: steun voor regionale aanpak

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen (financiële) steun krijgen voor gezamenlijk mobiliteitsbeleid. De invoering van de samenwerkingsverbanden heeft niet alleen organisatorische en financiële gevolgen maar ook personele consequenties. Het perspectief van het personeel wordt afhankelijk van de vraag vanuit het samenwerkingsverband: welke functies en welke expertise blijven behouden.

Lees meer >

Facebook Twitter More...

Leergang Strategische personeelsplanning

Hoewel in de personeelsvoorziening veel zaken op de langere termijn onzeker zijn, is niet alles per definitie onvoorspelbaar. Met strategische personeelsplanning kunt u de toekomst zodanig voorzien, dat u al een aantal gerichte maatregelen voor instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in gang kunt zetten. De leergang Strategische personeelsplanning van het Arbeidsmarktplatform PO voorziet daarin.

Lees meer >

Leergang Strategische personeelsplanning

Facebook Twitter More...

Stimuleringsregeling voor regionale mobiliteitscentra

In een regionaal mobiliteitscentrum samenwerken met andere schoolbesturen kan bijdragen aan de oplossing van specifieke demografische ontwikkelingen en daaruit voortkomende uitstroom van personeel. Het Arbeidsmarktplatform PO adviseert en ondersteunt de oprichting van regionale mobiliteitscentra, onder meer met een stimuleringsregeling.

Lees meer >

Stimuleringsregeling voor regionale mobiliteitscentra

Facebook Twitter More...

Nieuw Europees subsidieprogramma voor het onderwijs

Het budget voor het nieuwe Europese onderwijssubsidieprogramma voor de periode 2014-2020 is met 70 procent verhoogd naar 19 miljard euro. Europa wil daarmee sterk inzetten op een leven lang leren en grotere mobiliteit.

Lees meer >

Facebook Twitter More...

Inspirerende voorbeelden van regionale samenwerking

Regionale samenwerking heeft al veel mooie praktijkvoorbeelden opgeleverd. Over projecten die, met financiële ondersteuning van het arbeidsmarktplatform, ook voor andere samenwerkingsverbanden bruikbare middelen en interessante instrumenten hebben opgeleverd, leest u meer op de site:
Praktijkvoorbeeld mobiliteit en krimp >
Praktijkvoorbeelden professionalisering >

Lees meer over subsidies voor regionale samenwerking >

logo leven lang leren

Facebook Twitter More...

Effectief professionaliseren binnen onderwijsorganisaties

Over zowel de professionalisering van leraren als het HRM-beleid van scholen is veel bekend. Dit geldt in veel mindere mate voor het verband tussen beide onderwerpen. Mede dankzij een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het CAOP een overzichtsnotitie opgesteld over de relatie tussen beide onderwerpen. Daarbij staat vooral de vraag centraal hoe HRM-beleid van scholen eruit moet zien om doorgaande en effectieve professionalisering van leraren te realiseren.

Lees meer >

Effectief professionaliseren?

Facebook Twitter More...


Agenda


Rondetafelbijeenkomsten professionele ruimte

Twee rondetafelbijeenkomsten, een voor schoolleiders en een voor leraren, vormen het vervolg op een aantal bijeenkomsten op scholen over professionele ruimte. Door deel te nemen werkt u mee aan de ontwikkeling van een set hulpmiddelen, instrumenten en faciliteiten waarmee u en uw collega's aan de slag kunnen om professionele ruimte in het po te versterken. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Kom dan naar de bijeenkomst voor schoolleiders op 20 maart en breng de bijeenkomst voor leraren op 27 maart onder de aandacht in uw organisatie of team.

Rondetafelbijeenkomst voor schoolleiders >
Rondetafelbijeenkomst voor leraren >

Rondetafelbijeenkomsten professionele ruimte

footer