Nieuwsbrief | oktober 2012

Regionale bijeenkomsten in januari 2013

Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert drie regiobijeenkomsten in januari 2013 voor PO bestuurders, schoolleiders, Pabo's, regiobestuurders bonden, HRM'ers en MR-leden. Het jaarplan van het Arbeidsmarktplatform is dan gereed, waardoor u nog beter geïnformeerd wordt over de activiteiten en projecten van het Arbeidsmarktplatform PO en wat die voor u kunnen betekenen. Het platform is van en voor werkgevers en werknemers in het PO en de behoefte en ondersteuning van de sector staat bij alle activiteiten centraal. We willen daarom graag ook van u horen wat u van het Arbeidsmarktplatform verlangt. Er worden daarnaast workshops (pdf, 60 kB) gehouden over strategische personeelsplanning in het PO, professionele ruimte en dialoog en de veranderende relatie tussen schoolbesturen en pabo's. Kom ook, praat mee en ontdek wat het Arbeidsmarktplatform voor u kan betekenen!

De data en plaatsen zijn:
• 17 januari (15.30- 20 uur) in Zwolle, De nieuwe buitensociëteit
• 24 januari (15.30- 20 uur) in Den Haag, CAOP
• 29 januari (15.30- 20 uur) in Eindhoven, De gele kegels

U kunt zich al aanmelden op de website.

Lees meer >

foto van regionelae bijeenkomst

Zij-instroombeurs voor pabo-gediplomeerden?

De vraag naar leraren in het basisonderwijs neemt af. Door leerlingendaling en bezuinigingen is de werkgelegenheid in het primair onderwijs op veel plekken in het land beperkter geworden. Om meer pabo-gediplomeerden aan het werk te helpen in het voortgezet onderwijs, kan een op deze groep gerichte 'zij-instroombeurs' helpen. Ook is meer maatwerk in de opleidingen nodig. Dat zeggen scholen en lerarenopleidingen in het onderzoek 'Mogelijkheden overstap van primair onderwijs naar v(mb)o'. Op verzoek van het Arbeidsmarktplatform PO en Voion heeft CAOP Research het onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van pabo-gediplomeerden om over te stappen naar het voortgezet onderwijs en hoe dat goed kan verlopen.

Lees meer >

Leren loont het langst

De eerste publicatie van het Arbeidsmarktplatform PO is een feit. In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO is een leidraad ontwikkeld die een schoolteam in staat stelt om inzicht te krijgen in de situatie op de eigen school en om te blijven leren en groeien in het werk. Deze leidraad wordt beschreven in de publicatie 'Leren loont het langst'. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft de publicatie samen met een brochure voor leerkrachten aangeboden aan alle basisscholen en schoolbesturen in Nederland.

Lees meer >

afbeelding leren loont het langst

Eerste bijeenkomst Arbeidsmarktplatform over toekomst po

Donderdag 20 september 2012 vond op de Paulusschool in Utrecht de eerste bijeenkomst plaats van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs (PO). Aanwezig waren o.a. vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties en van het ministerie van OCW. De middag stond in het teken van de introductie van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs en de visie die het platform heeft ten aanzien van arbeidsmarktvraagstukken, nu en in de toekomst. In die toekomstvisie werd ingegaan op vier thema's: goed werkgeverschap, professionalisering, mobiliteit en innovatie. Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst staat op de website.

Lees meer >

afbeelding van de bijeenkomst

Wegwijs met het scenariomodel basisonderwijs

In augustus is het instrument "scenariomodel basisonderwijs" gepubliceerd. Prognoses op het gebied van leerlingaantallen, benodigde formatie en bekostigde formatie worden inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om zelf scenario's te maken, door bepaalde aannames te veranderen. Zo draait u aan de knoppen. Er zijn al verschillende enthousiaste gebruikers van het scenariomodel, ervaringen van hen kunt u lezen in dit artikel (pdf, 235 kB). Het gebruik van het scenariomodel basisonderwijs roept soms vragen op. Het model voorziet in een grote vraag, maar vereist wel kennis van de materie en benodigde software om ermee te kunnen werken. In de handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de prognoses te zien krijgt en hoe u zelf aan de knoppen kunt draaien. Daarnaast kunt u ondersteuning krijgen.

Lees meer >

Handvatten toekomstgericht werven

Op veel basisscholen, vooral in de Randstad, is de leerlingpopulatie in toenemende mate cultureel divers samengesteld. Deze ontwikkeling zet steeds meer scholen aan het denken over de samenstelling van hun lerarenteam. Op vacatures voor leerkrachten reageren helaas nauwelijks kandidaten met een 'andere' culturele achtergrond. Scholen beschikken veelal niet over een divers netwerk en weten vaak niet zo goed hoe ze kunnen zorgen voor meer gekwalificeerde sollicitanten uit deze doelgroep.

Om scholen hierin te ondersteunen heeft het CAOP, op verzoek van de sociale partners in het primair onderwijs, een vragenlijst ontwikkeld. Vul de vragenlijst in en ontvang binnen tien minuten handvatten, tips en trucs bij de werving en selectie van leraren met een andere culturele achtergrond.

Lees meer >

afbeelding enquete

Imago Pabo en lerarenberoep onder mannelijke en allochtone havisten

In opdracht van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft ResearchNed onderzoek gedaan naar het imago van de Pabo en het beroep van po-docent onder havisten. Doel van het onderzoek is na te gaan hoe zij aankijken tegen de pabo en het beroep van leraar, met specifieke aandacht voor het oordeel van mannelijke en allochtone havisten. Deze groepen kiezen namelijk nauwelijks voor de Pabo. Door de vergrijzing van het personeel in het primair onderwijs dreigt over enkele jaren een tekort aan leraren te ontstaan. Daarnaast is het percentage mannen en allochtonen onder leraren in PO erg laag. Met de resultaten van dit onderzoek wil het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs de opleidingen ondersteunen bij de werving van meer (mannelijke en allochtone) havisten door meer op hun wensen in te spelen en vooroordelen over opleiding en beroep te weerleggen. Hiervoor wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Lees het hele onderzoek op de website van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.

Lees meer >

10 oktober: Ruimtecafé primair onderwijs - Verken uw professionele ruimte

Op woensdag 10 oktober 2012 organiseert het Arbeidsmarktplatform PO van 14.00- 18.00 uur 'Het ruimtecafé primair onderwijs'. In de Winkel van Sinkel in Utrecht ontmoeten collega's uit het primair onderwijs elkaar om met professionele ruimte aan de slag te gaan. Zij wisselen daar ervaringen en inzichten uit en geven elkaar ideeën en steun om binnen de eigen school te bouwen aan professionele ruimte voor leraren.

Lees meer >

afbeelding ruimtecafe

footer